കേരളത്തിലുടനീളം പോൾ മൗണ്ടഡ് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ ഒരുക്കി കെ.എസ്.ഇ.ബി.

 ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളെ നിരത്തുകളിൽ തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കി കെ.എസ്. ഇ.ബി. സംസ്ഥാനത്തുള്ള മിക്ക നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ പോൾ മൗണ്ടഡ് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ ലഭ്യമാണ്. കേരളത്തിലെ ഇലക്ട്രിക് വാഹന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഏതു സമയത്തും ഇത്തരം പോൾ മൗണ്ടഡ് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.... Read more »

വൈദുതി ബിൽ സ്വയം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, തട്ടിപ്പിനു ഇരയാവാതെയിരികാം :ലോക്ക് ഡൗൺ കാലത്തെ വൈദുതി വർദ്ധനവ്.

ഇത്തവണ ലഭിച്ച വീട്ടിലെ കറണ്ട് ബിൽ 4800 രൂപയാണ്. ശരാശരി ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് 1100 രൂപയായിരുന്നു. ഏതാനും ദിവസങ്ങളിലായി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് ഇത്തരം പരാതികൾ ഉയരുകയാണ്. ലോക് ഡൗൺ മൂലം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കൂടിയെന്നാണ് കെഎസ്ഇബി വിലയിരുത്തുന്നത്.... Read more »
Close