വിവര സാങ്കേതിക നിയമം 2000 (IT Act 2000)

ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ 2000-ൽ നടപ്പാക്കിയ നിയമമാണ് വിവര സാങ്കേതിക നിയമം (IT Act 2000).സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് കർശനമായ നിയമനടപടികളും ശിക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ഇതിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ നിയമത്തിലെ ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിലും, പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലും വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം കുറ്റം... Read more »
Close