മാരുതി ജിപ്സി

ഇന്ത്യൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ ചരിത്രത്തിലെ, പ്രധാന നാഴികക്കല്ലുകളിലൊന്നായിരുന്നു പൊതുമേഖലയിൽ 1981-ൽ സ്ഥാപിതമായ, ‘മാരുതി ഉദ്യോഗ് ലിമിറ്റഡ്’. തൊട്ടടുത്ത വർഷം തന്നെ, മാരുതി ഉദ്യോഗ്, ജാപ്പനീസ് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ സുസുക്കിയോടൊപ്പം ചേർന്ന്, “മാരുതി സുസുക്കി” എന്ന സുശക്തമായ കമ്പനിയായി മാറി. തുടർന്ന് ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട, വിവിധ തരം... Read more »
Close