കോഴിക്കും, മീനിനും ഉള്ള തീറ്റ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം

ഏറെ ചിലവൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണവും, ഒപ്പം കോഴികൾക്കും, മീനുകൾക്കും നൽകാവുന്ന  തീറ്റയും ലഭിക്കുന്ന വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു രീതിയാണ് BSF ലാർവകളെ വളർത്തൽ. ബ്ലാക്ക് സോൾജിയർ ഫ്ലൈ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈച്ചകൾ വളരെ ഉപകാരികളാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവയെ കൊണ്ട് യാതൊരു ദോഷവുമില്ല.... Read more »
Close