ചപ്പാത്തി നിർമ്മാണത്തിലൂടെ സമ്പാദിക്കാം

വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കും, സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും സംരംഭം തുടങ്ങണമെന്ന് താൽപര്യമുള്ളവർക്കും വീട്ടിൽ തന്നെ തുടങ്ങാവുന്ന സംരംഭമാണ് ചപ്പാത്തി നിർമ്മാണം. സംരംഭം വീട്ടിൽ തന്നെ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ചിലവ് പരമാവധി കുറയ്ക്കാം. ചിലവ് എത്ര കുറയുന്നോ അത്രയും ലാഭം കൂടും. നഷ്ടം സംഭവിച്ചാൽ അതിന്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും.... Read more »
Close