നമുക്കും വിളയിക്കാം ചോളം…

യാത്ര പ്രിയരായ മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ചോളം.ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുത്ത ചോളം മുളകുപൊടി വിതറി ചൂടോടെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ആണ് നമ്മൾ. നമുക്കും എളുപ്പത്തിൽ ചോളം കൃഷി ചെയ്യാം. കേരളത്തിൽ മഴക്കാലത്തും ജലസേചന സൗകര്യം ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വേനൽ കാലത്തും ചോളം കൃഷി ചെയ്യാം.എല്ലാത്തരം മണ്ണും... Read more »

ചോളം കൃഷിയിലൂടെ വരുമാനം

ധാരാളം പോഷക ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ധാന്യമാണ് ചോളം.കേരളത്തിൽ തികച്ചും ലാഭകരമായി ചോളം നമുക്കും കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വ്യാവസായികാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ചോളകൃഷി എങ്ങനെ ലാഭകരമാക്കാം എന്നു നമുക്ക് നോക്കാം. കൃഷി രീതി മണ്ണിളക്കി കുമ്മായം ചേര്‍ത്ത് നന്നായി നനച്ച് കൊടുക്കുക. തടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കി ചാണകപ്പൊടി, വേപ്പിന്‍ പിണ്ണാക്ക്,... Read more »
Close