സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകളിലെ സെൻസറുകൾ

നിരവധി സെന്സറുകളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ്‌ ഒരു സ്മാർട്ട്‌ ഫോണിന്റെ പ്രവർത്തനം സാധ്യമാക്കുന്നത്, അവയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായി താഴെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. 1. പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ – മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ മുൻപിലെ ക്യാമറയുടെ വശങ്ങളിലായാണ് ആണ് സാധാരണയായി പ്രോക്സിമിറ്റി സെന്സേഴ്സ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഒരു കോൾ സ്വീകരിക്കുവാനായി... Read more »

ചൈനീസ് ആപ്പുകളുടെ ഉപയോഗം നല്ലതിനോ?

ലോക്ക് ഡൗൺ കാലത്ത് മൊബൈൽ ഫോണിന്റെയും, കംപ്യൂട്ടറുകളുടേയും ഉപയോഗം വളരെയധികം വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീടിനു പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റ് ജോലികൾ ഒന്നുമില്ലാത്തവർക്ക് സമയം കളയുവാനും, ബിസിനസ്‌ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി മീറ്റിംഗുകൾ കൂടുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള വിവിധതരത്തിലുള്ള ആപ്ലികേഷനുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു .... Read more »
Close