വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഒരു സംരംഭം

വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം പുറത്ത് ജോലിക്ക് പോകുവാൻ കഴിയാതെ ഇരിക്കുന്ന വീട്ടമ്മമാർക്കും, വിദേശത്തു നിന്ന് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവർക്കും, ചെറിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറെ ഏറെ സംരംഭങ്ങളുണ്ട്. കടകളിൽ വിറ്റ് ന്യായമായ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ... Read more »
Close