കാരറ്റിനുള്ള ഗുണങ്ങൾ ചെറുതല്ല….

വളരെ അധികം പോഷക ഗുണങ്ങലുള്ളവയാണ് കാരറ്റ്. ഒത്തിരി രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ കാരറ്റ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. വേവിച്ചും അല്ലാതെയും, പച്ചക്കും, കേക്ക്, ജ്യൂസ്, ഹൽവ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ രൂപത്തിൽ കാരറ്റ് കഴിക്കുന്നു. കാരറ്റിനുള്ള ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ *രക്തം ശുദ്ധീകരിയ്ക്കാന്‍ കാരറ്റിനു... Read more »

ചോളം കൃഷിയിലൂടെ വരുമാനം

ധാരാളം പോഷക ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ധാന്യമാണ് ചോളം.കേരളത്തിൽ തികച്ചും ലാഭകരമായി ചോളം നമുക്കും കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വ്യാവസായികാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ചോളകൃഷി എങ്ങനെ ലാഭകരമാക്കാം എന്നു നമുക്ക് നോക്കാം. കൃഷി രീതി മണ്ണിളക്കി കുമ്മായം ചേര്‍ത്ത് നന്നായി നനച്ച് കൊടുക്കുക. തടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കി ചാണകപ്പൊടി, വേപ്പിന്‍ പിണ്ണാക്ക്,... Read more »
Close