എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റിന് ഒരു എതിരാളി

വാഹന വിപണിയിലെ വളർച്ചയ്ക്ക് എല്ലാകാലത്തും ഊർജ്ജം പകരുന്നത് ആ മേഖലയിൽ കമ്പനികൾക്കിടയിലുണ്ടാകുന്ന മത്സരബുദ്ധിയാണ്. ബെനെല്ലി ഇംപീരിയൽ 400 എന്ന മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അത്തരത്തിൽ കരുത്തുള്ളൊരു എതിരാളിയാവാൻ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ബെനെല്ലി ഇംപീരിയൽ 400ന്റെ പ്രധാന എതിരാളി ഇന്ത്യൻ യുവത്വം എക്കാലവും നെഞ്ചിലേറ്റിയ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ക്ലാസിക്... Read more »
Close