എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ്‌ :ചരിത്രവും പ്രവർത്തനവും

വിമാന അപകടങ്ങൾക്ക് ശേഷം വാർത്തകളിലൂടെ നാം കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ്‌. മിക്കവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന സംശയമാണ് എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ്‌? എങ്ങനെയാണു അതുപയോഗിച്ചു വിമാനത്തിന് അപകടം സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണു തകർന്ന വിമാനം എവിടെയെന്നു കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നത്, എന്നൊക്കെ. മൂന്നര കിലോ... Read more »
Close