ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൈനാപ്പിൾ വിപണി കേരളത്തിൽ 

ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പൈനാപ്പിൾ വിപണി നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലാണ്, എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വാഴക്കുളം പൈനാപ്പിൾ മാർക്കറ്റ്. പൈനാപ്പിൾ വില്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു വിപണി. മൂവാറ്റുപുഴക്ക് അടുത്തുള്ള വാഴക്കുളം എന്ന പ്രദേശമാണ് പൈനാപ്പിൾ കൃഷിയും വിപണനവും നടത്തി ലോകശ്രദ്ധ നേടിയത്. അതുകൊണ്ട്... Read more »
Close