ലോകത്തെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തി ചൈനയിൽ വീണ്ടും പുതിയ വൈറസ് ഉത്ഭവം.

കോവിഡ് 19 ന് പിന്നാലെ ലോകത്തെ വീണ്ടും ഭീതിയിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ചൈനയിൽ വീണ്ടും പുതിയ വൈറസ് സാന്നിധ്യം. Proceedings of the National Academy of Sciences എന്ന ശാസ്ത്ര മാഗസിനിൽ വന്ന ശാസ്ത്ര പഠനത്തിലൂടെ ചൈനയിൽ നടന്ന ഗവേഷണമാണ് വൈറസിനെ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ട്... Read more »

ഹൈപോക്സിയ : എന്താണ് ഹൈപോക്സിയ?, കോവിഡ് -19 ലെ വില്ലനോ?

കോവിഡ് -19 രോഗാവസ്ഥയിൽ ഹൈപോക്സിയ വില്ലനോ? ശരീരകോശങ്ങളിൽ ഓക്സിജൻ പെട്ടെന്ന് കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണ്‌ ഹൈപോക്സിയ. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്‌ ജീവൻ നിലനിർത്തുവാൻ ആവശ്യമുള്ള ഘടകമാണ് ഓക്സിജൻ. ശ്വസനത്തിലൂടെ ശ്വാസകോശം വഴിയാണ്‌ മനുഷ്യശരീരത്തിന് വേണ്ട ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുന്നത്. ശരീരകോശങ്ങളിൽ ഓക്സിജൻ പെട്ടെന്ന് കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹൈപോക്സിയ. ഓരോ... Read more »
Close