‘ആലിബാബ’യും ‘ജാക്ക് മാ’യും

1999ൽ 'ജാക്ക് മാ'എന്ന ചൈനീസ് കോർപ്പറേറ്റ് സംരംഭകൻ 'ആലിബാബ'എന്ന ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങ് വെബ് പോർട്ടലിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായം 55.ചൈനീസ് കയറ്റുമതിയെയും അമേരിക്കൻ റീടൈലർമാരെയും കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിച്ച ഈ ഉദ്യമം പിന്നീട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇ കോമേഴ്‌സ്... Read more »
Close