കാരറ്റിനുള്ള ഗുണങ്ങൾ ചെറുതല്ല….

വളരെ അധികം പോഷക ഗുണങ്ങലുള്ളവയാണ് കാരറ്റ്. ഒത്തിരി രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ കാരറ്റ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. വേവിച്ചും അല്ലാതെയും, പച്ചക്കും, കേക്ക്, ജ്യൂസ്, ഹൽവ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ രൂപത്തിൽ കാരറ്റ് കഴിക്കുന്നു. കാരറ്റിനുള്ള ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ *രക്തം ശുദ്ധീകരിയ്ക്കാന്‍ കാരറ്റിനു... Read more »
Close