ചെക്ക് സംബന്ധമായ നിയമങ്ങൾ

രണ്ടു പേർ തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടിൽ ഒരാൾ ചെക്ക് ഒപ്പിട്ടു നൽകിയാൽ ചെക്കിന്റെ ഉടമ അതിൽ എഴുതിയ പണം നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ചെക്ക് ബാങ്കിൽ നൽകിയാൽ അക്കൗണ്ടിൽ പണമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്ന മെമ്മോ സഹിതം ചെക്ക് തിരിച്ചു തന്നാൽ മെമ്മോ ലഭിച്ച് 30... Read more »
Close