പുതിയ “കോവിഡ് കിറ്റ്” വികസിപ്പിച്ച് യു.കെ : 20 മിനിറ്റിൽ വൈറസ് ബാധ കണ്ടെത്താം

ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകൾക്ക് സൗജന്യ “കോവിഡ്-19 ആന്റി ടെസ്റ്റ്” നടത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് യു.കെ. “കോവിഡ്-19 ആന്റി ടെസ്റ്റ്”- ന്റെ ആദ്യ ഘട്ട പരീക്ഷണം മികച്ച രീതിയിൽ വിജയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്. ജൂൺ മാസം, മനുഷ്യരിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ, 98.6 ശതമാനവും വളരെയധികം കൃത്യതയോടെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.മാത്രമല്ല, വളരെ കുറഞ്ഞ... Read more »
Close