ഇനിയും ചുരുളുകൾ അഴിയാതെ മിഥിലാ മോഹൻ വധക്കേസ്

കൊലപാതക പരമ്പരകൾ അനേകം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ചുരുളഴിയാതെ ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന കേസുകളും കേരള പോലീസ് ഫയലുകളിൽ ഒട്ടും കുറവല്ല. സമാനമായ ഒരു കേസാണ് കൊച്ചിയിലെ ഒരു അബ്കാരിയായിരുന്ന മിഥില മോഹൻ കൊലപാതക കേസ്. കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള കൊലപാതകങ്ങളിൽ വെച്ച് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ... Read more »
Close