ചെറു തേനീച്ച കൃഷിയെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാം – ഭാഗം 2

കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ തേനീച്ചകളെ പറ്റിയും അവയുടെ കൂടിന്റെ ഘടനയെ പറ്റിയും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത്. തേനീച്ച വളർത്തലിനു ഇറങ്ങി പുറപ്പെടും മുൻപ് അവയെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ പറ്റി നല്ല രീതിയിൽ ഒരു വിശദീകരണം ആദ്യം... Read more »
Close