വീട്ടിൽ വളരെ എളുപ്പം തുടങ്ങാവുന്ന സംരംഭം .

നല്ല ബ്രാൻഡിങ്ങോടുകൂടി പരിമിതമായ സാഹചര്യം മുതലെടുത്ത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വളരെ നല്ലൊരു സംരംഭമാണ് ഇഡ്ഡലി,  ദോശ മാവ് നിർമ്മാണം. ഇഡ്ഡലിയും,  ദോശയും മലയാളികൾ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിന് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഒന്നാണ്. കേരളത്തിൽ നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ... Read more »
Close