കൊക്കോ കൃഷിയിലൂടെ സ്ഥിരവരുമാനം.

കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സസ്യമാണ് കൊക്കോ. ചോക്കലേറ്റ് നിർമ്മാണത്തിൽ മുഖ്യനും. കൊക്കോ കൃഷി എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം. ജൂണ്‍-ജൂലൈ മാസങ്ങളാണ് കൊക്കോ കൃഷിക്ക് ഉത്തമം. ഇതിനായി നല്ല തൈകൾ നഴ്സറിയിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. വിത്തുകൾ മുളപ്പിച്ച തൈകളോ, ഒട്ടുതൈകളോ കൃഷിക്കായി ഉപയോഗിക്കാം. കേരള... Read more »

ഉണ്ണിയപ്പം നിർമ്മാണത്തിലൂടെ സമ്പാദിക്കാം

വീട്ടമ്മമാർക്ക് അല്പം പരിശ്രമം നടത്തിയാൽ വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്ന സംരംഭമാണ് ഉണ്ണിയപ്പം നിര്‍മ്മാണം. വീട്ടിലെ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വീട്ടമ്മമാര്‍ക്ക് തുടങ്ങാവുന്ന സംരംഭം ആണിത്. വളരെ വിശാലമായ വിപണിയും ഉയര്‍ന്ന ഡിമാന്റും ഉണ്ണിയപ്പം ബിസിനസ്സിന് അനുകൂലമാണ്.ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം നിർമ്മാണത്തിനായി ആവശ്യമുള്ള മുതല്‍മുടക്ക് ഏകദേശം 25000 രൂപയാണ്. ദിവസം... Read more »
Close