കരിമീൻ കൃഷി എങ്ങനെ വിജയകരമാക്കാം

മത്സ്യ കൃഷി രംഗത്തു ഏറ്റവും ലാഭകരമായി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കൃഷിയാണ് കരിമീൻ കൃഷി. മലയാളികളുടെ പ്രിയ മത്സ്യ വിഭവം ആണ് കരിമീൻ. നല്ല വില ലഭിക്കും എന്നതാണ് കരിമീൻ കൃഷിയുടെ പ്രധാന മേന്മ. സാധാരണയായി കരിമീനിനെ ഉപ്പു വെള്ളത്തിലെ വളർത്തുവാനാകു എന്നൊരു ധാരണ പലരിലും... Read more »
Close