കുഞ്ഞൻ മൽസ്യങ്ങളുടെ ഇഷ്ട ആഹാരം : മൊയിന കൾച്ചർ ഇനി വീട്ടിൽ ചെയ്യാം !!

മൊയിന എന്നത് അലങ്കാര മത്സ്യ പ്രേമികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളർത്തുന്ന ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു ലൈവ് ഫുഡാണ്. അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങൾ വ്യാവസായികമായി ഉൽപാതിപ്പിക്കുന്ന മിക്ക ബ്രീടർമാർക്കും ഒരു സഹായമാണ് ഈ കുഞ്ഞൻ ജീവികൾ . സാധാരണയായി മൊയിന കൾച്ചർ മൂന്ന് രീതിയിൽ... Read more »
Close