കൊതുകുകൾ ചില്ലറക്കാരല്ല

ഒരു കടി കൊണ്ട് തന്നെ മരണ കാരണമായേക്കാവുന്ന രോഗങ്ങൾ പടർത്തുന്ന ജീവിയാണ് കൊതുക്. കൊതുക് മൂലം പകരുന്ന രോഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ്. മലേറിയ, ചിക്കൻഗുനിയ, ഡെങ്കിപ്പനി, മന്ത്‌ രോഗം, സിക്ക, തുടങ്ങിയവ ഇവയിൽ ഏറെ പ്രസിദ്ധമാണ്. അറിഞ്ഞിരിക്കാം കൊതുകിനെ പറ്റി കുറച്ചു വസ്തുതകൾ.... Read more »
Close