ഗപ്പി വളർത്തലിലൂടെ വരുമാനം

“കൊതുക് നിർമ്മാർജനം” എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് വന്ന ഗപ്പികൾ ഇന്ന് ഏറെ വിപണന മൂല്യമുള്ള സംരംഭമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. “ആയിരങ്ങളുടെ മത്സ്യം” എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇവയുടെ വളർത്തലും പ്രജനനവും ഏറെ ആദായകരമായ ഒരു സംരംഭമാണ്. പുതിയ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന മികച്ചൊരു സ്വയം... Read more »

പരിമിത സ്ഥല സൗകര്യത്തിൽ മികച്ച ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാം

കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഏറെ അനുയോജ്യമായതും, വളരെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലപരിമിതിയിൽ തുടങ്ങാവുന്നതുമായ ഒരു സംരംഭമാണ് “അലങ്കാര മത്സ്യകൃഷി”.വർധിച്ചുവരുന്ന അലങ്കാര മൽസ്യങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ്, ഈ കൃഷിയെ വിജയകരമാക്കുന്നു. വളരെ കുറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്കിൽ, അലങ്കാര മത്സ്യകൃഷി ആരംഭിക്കാം. നേരംപോക്കായി തുടങ്ങിയ മീൻവളർത്തലിലൂടെ, ലക്ഷങ്ങളുടെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ധാരാളം... Read more »
Close