ചെറു തേനീച്ച കൃഷിയെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാം.

തേനീച്ച എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുക്ക് നല്ല തേനീച്ച കുത്താണ് മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓർമ വരുക. തേനീച്ചയുടെ കുത്തേറ്റു ആളുകൾ മരിക്കുന്ന സാഹചര്യം വരെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും തികച്ചും വിപരീതമാണ് നമ്മുടെ ചെറു തേനീച്ചകൾ. ഇവയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പേര്... Read more »

വീട്ടമ്മമാർക്ക്‌ അച്ചാർ നിർമിച്ചു വിറ്റ് വരുമാനം നേടാം.

വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം ജോലിക്കു പോകുവാൻ കഴിയാതെ വെറുതെ  വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കും, സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും സംരംഭം തുടങ്ങണമെന്ന് താൽപര്യമുള്ളവർക്കും വീട്ടിൽ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി വിറ്റു വരുമാനം നേടുവാൻ കഴിയും. പാചകത്തിൽ താൽപര്യം ഉള്ളവർക്ക് അധികം ശാരീരിക അധ്വാനം ഇല്ലാതെ ചെയ്യാവുന്ന സംരംഭം ആണ് അച്ചാർ... Read more »
Close