സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകളിലെ സെൻസറുകൾ

നിരവധി സെന്സറുകളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ്‌ ഒരു സ്മാർട്ട്‌ ഫോണിന്റെ പ്രവർത്തനം സാധ്യമാക്കുന്നത്, അവയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായി താഴെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. 1. പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ – മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ മുൻപിലെ ക്യാമറയുടെ വശങ്ങളിലായാണ് ആണ് സാധാരണയായി പ്രോക്സിമിറ്റി സെന്സേഴ്സ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഒരു കോൾ സ്വീകരിക്കുവാനായി... Read more »
Close