ആർ.സി.സിയിൽ.സി.സിയിൽ പരിശീലനം: 15 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ കാൻസർ സെന്ററിൽ വിവിധ പരിശീലന പരിപാടികൾക്ക് ജൂൺ 15 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. വിശദവിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷാഫോറത്തിനും www.rcctvm.gov.in സന്ദർശിക്കുക. Read more »
Close