റിട്ടുകൾ (WRITS)

‘റിട്ട്’ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ‘കൽപ്പന’ എന്നാണ്. ഇന്ത്യയിൽ റിട്ട് അധികാരം സുപ്രീംകോടതിക്കും ഹൈക്കോടതികൾക്കും മാത്രമേയുള്ളൂ. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കോടതികളിൽ ആയിരുന്നു റിട്ട് അധികാരത്തിന്റെ ഉത്ഭവം. ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് , മാൻഡമസ്, ക്വോവാറന്റോ , പ്രൊഹിബിഷൻ, സെർഷ്യോറാറി എന്നീ അഞ്ചുതരം റിട്ടുകൾ ഉണ്ട്. ഹേബിയസ് കോർപ്പസ്... Read more »
Close